Petajico Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

 Trương Thị Mai Anh

 Phó phòng TC-HC
 08:47 SA @ Thứ Ba - 06 Tháng Tư, 2021

Sáng ngày 05 tháng 04 năm 2021 Petajico Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Về dự Đại hội có:

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex Đoàn Văn Thu.

Tổng giám đốc Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex Phạm Quang Hưng.

Các cán bộ đại diện phòng ban Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex.

204 Quý vị cổ đông cùng đại diện Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội.

Tổng số cổ đông được triệu tập là 914 cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là 7.326.861 cổ phần. Tổng số cổ đông đại diện cổ đông có mặt dự Đại hội là 204 người tương ứng với 5.954.418 cổ phần chiếm 81,27% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thành công tốt đẹp sau hơn 4 giờ làm việc với 100% ý kiến biểu quyết tán thành các vấn đề được nêu.

Kính mời quý vị tải:

- file Nghị quyết Đại hội tại đây.

- file Biên bản Đại hội tại đây.

- file Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025 tại đây.

- file Nghị quyết bầu Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025 tại đây.

- file Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025 tại đây.

- Điều lệ Công ty tại đây.

- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tại đây.

-Quy chế làm việc của HĐQT tại đây.

- Quy chế hoạt động của BKS tại đây.

Công ty xin trân trọng cảm ơn./.

Nguồn:   Petajico Hà Nội